Jakiś czas temu trafiło w moje dłonie bardzo ciekawe wydawnictwo. Wydana w ramach projektu eu-med-east 20 stronnicowa broszurka zawiera zwroty i słowa które mogą być potrzebne podczas wezwania pomocy. Niestety nie udało mi się uzyskać więcej niż jednej takiej broszurki (czego bardzo żałuje) niemniej jednak, postanowiłem się podzielić z jak największym gronem osób zawartymi tam treściami. Myślę, że warto sobie poniższe „kryzysowe rozmówki” wydrukować i schować w samochodzie. Nie znamy dnia ani godziny kiedy zawarte tam wiadomości mogą nam się przydać. 🙂

Jak tylko uda mi się dorwać do skanera to wrzucę okładkę tej książeczki. Najpierw będę podawał znaczenie po polsku, później po niemiecku (kolor zielony)  i czesku (kolor niebieski). W kwadratowych nawiasach znajduje się wymowa, symbol „:” oznacza przedłużenie ostatniej litery. Dzisiaj wrzucam pierwszą połowę. Jak znajdę chwilę w wekeend to umieszczę drugą część. Jakby ktoś miał ochotę wesprzeć inicjatywę i przetłumaczyć te zwroty na inne języki, nie będę miał nic przeciwko. 😉

WZYWANIE POMOCY

0 – zero/null/nula
1 – jeden/eins [ajnc]/ jeden       
2 – dwa/zwei [cwaj]/dwa    
3 – trzy/drei [draj]/tri [trschi]  
4 – cztery/vier [fijr] /ctyri [schtirschi]
5 – pięć/ funf [fynf]/pet [pjet]
6 – sześć/ sechs [zeks]/sest [scheBt]
7 – siedem/sieben [ziben]/sedm
8 – osiem/acht/osm
9 – dziewięć/neun [nojn]/dewet [dewjet]

Krajowy numer kierunkowy
PL – 0048          D – 0049       Cz – 00420

Dane osobowe/Personliche angab [persynlisie angaben]/Osobni udaje [osobnij: udaje]

Jestem obywatelem Polski/ Ich bin Staatsburger Polens [iś byn sztacbyrger Polens]/ Jstem statni prislusnik Polska [Sem sta:tnij:  prschi:sluschnij:k  Polska]

Nazywam się /Ich heiBe [ich hajse]/ Jmenuji se [menuji se]

Mój numer telefonu/ Mein telefonnummer [Majne telefon: numer]/ Moje telefonni cislo [moje telefonji: tschislo]

Mówię z telefonu na autostradzie/ Ich spreche von einem Not-Ruf-Telefon an der Autobahn [iś szpresie von ajnem notruf telefon an dier autobahn]/ Mluvim z nouzoveho telefonu na dalnici [mluwim:m s nousowe:ho telefonu na da:lnizi]

WYPADEK DROGOWY/ VERKEHRSUNFALL [ferkjers- unfal]/ DOPRAVNI NEHODA [doprawnij: nehoda]

To jest wypadek samochodowy/ Dies ist ein Verkehrsunfall [dis ist ajn ferkjers-unfal]/ Toto je dopravni nehoda [toto je doprawnij: nehoda]

Pieszy i motocykl/ FuBganger und Motorrad [fusgenger und motor-rad]/ Chodec a motocykl [chodez a motozikl]

Motocykl i auto osobowe/ Motorrad und PKW [motor-rad und pe-ka-we]/ Motocykl a osobni auto [motozikl a osobnij: auto]

Auto osobowe i auto ciężarowe/ PKW und LKW [pe-ka-we und el-ka-we]/ Osobni auto a nakladni automobil [osobnij: automobill a na:kladnij: automobil]

autobus i autobus/ Bus und bus/ Autobus a aubotus

Wiele pojazdów – karambol/ Viele fahrzeuge – Karambolage [fi:le far:zojge – karambolaz]/ Nehoda mnoha auto [nehoda mnoha auto]

Śmiertelnie ranny, umiera!!!/ Todlich verletzte, da stribt jemand!!! [tydlich ferlecte, da sztyrbit jemand]/ Smrtelne zraneni, tady nekdo umira!!! [smir-tel-nje sra:nje:ni, tady nje:kdo umi:ra:]

Wiele osób jest rannych/ Es gibt mehrere Verletzte [es gibt mjerere ferlecte]/ Je vic zranenych [je wi:z sranjeni:ch]

Dzieci i dorośli/Kinder und Erwaschsene [kinder und erwaksene]/ Deti a dospeli [djetji a dospkeli:]

Udziel pomocy innym/ hilf anderen [hilf an:deren]/ Pomoź jinym lidem [pomosch jini:m lidem]

MIEJSCE ZDARZENIA/ INFORMATION ZUM ORT [informacjion cum ort]/ INFORMACE O MISTE [informace o mi:stje]

Jestem na drodze (autostradzie)/ Ich bin auf der StraBe (autobahn) [iś bin auf djer sztrase (auto:ba:n])/ Jstem na silnici (dalnici) [Sem na silnizi (da:lnizi)

z…….. do…….. / von….. nach……/ z……. do……. [s……. do…….]

Jestem na stacji benzynowej (parkingu)/ Ich bin an einer Tankstelle (parkplatz) [iś bin an ajner tankstele (park:plac)]/ Jsem na benzinove stanici (na parkovisti) [sem na bensinowe: stanizi (na parkowiszti)]

………kilometrów przed (za) Wrocławiem/………Kilometer vor (hinter) Wrocławiem [kilome:ter for (hintr)  Wrocław]/ …. kilometru pred (za) Wrocławiem [kilometru prschet (sa) Wrocławiem

Jestem w/ Ich bin in [iś bin in]/ Jsem v [sem v]

Jestem przed/ Ich bin vor [iś bin for]/ Jsem pred [sem prszed]

Jestem za/ Ich bin hinter [iś bin hinter]/ Jsem za [sem sa]

Jestem koło/ Ich bin der Nahe vom [iś bin djer nyje]/ Jsem u [sem u]

…na ulicy…/ …der StraBe… [der sztrase]/…na ulici…[na ulizi]

…na placu…/…dem Platz… [dyjm plac]/ …na miste…

…na rynku…/ …dem Markt [dyjm markt]/ …na namesti… [na na:mnjeBstji]

W temacie:

1.Pecunia non olet ? jak nie stracić gotówki podczas podróży

2. Okazja czyni złodzieja ? błędy których możemy uniknąć

3. Proszę Pani, JA TEGO KREDYTU NIE BRAŁEM!! Czyli co zrobić gdy stracimy dokumenty

4. Gdy pieniądze same znikają nam z konta. Czym jest skimming  i jak się chronić