Temat niby prosty, ale jeżeli sprawdzić w google (fraza „kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy) to robi się ciekawie. Jak rozumieć termin „zajęcia edukacyjne” i czy cokolwiek zmienia pismo z Ministerstwa Zdrowia? 

Co na temat uprawnień do szkoleń z pierwszej pomocy mówią mówią „wyniki z googla”?


Bhp-center 

Ważne według prawa jest tylko szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez lekarza, pielęgniarkę, ratownika systemu lub odpowiednio do tego przeszkolony nauczyciel.

Kursy pierwszej pomocy

Osoba z przygotowaniem i doświadczeniem medycznym (zdobyte podczas pracy systemie PRM, nawet w trakcie studiów ma się kontakt z pacjentem i medycznymi czynnościami ratunkowymi) oraz pedagog ze specjalnym przygotowaniem.

Żadne z powyższych nie jest prawdą. Wymogi w zakresie kwalifikacji (formalnych uprawnień) dla osób prowadzących zajęcia z pierwszej pomocy dotyczą tylko:

  • Zajęć w ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy)
  • Zajęć w ośrodkach szkolenia kierowców (ustawa o kierowaniu pojazdami) 
  • Zajęć edukacyjnych (ustawa o państwowym ratownictwie medycznym) 

I tutaj dochodzimy do clue problemu. Prawniczego „cherry-picking” co można luźno przetłumaczyć na polski jako „wydłubywanie rodzynek”. Jest to działanie, w którym bierzemy interesujący nas fragment ustawy, ignorując pozostałą treść aktu prawnego tak jak na poniższym print screenie.  

Czego tutaj brakuje? Pkt. 1, który zupełnie zmienia kontekst:

Art. 8. 1. Podstawa programowa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.1)), uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Występuje tutaj bezpośrednie odwołanie do ustawy Prawo oświatowe, która zawiera dosyć klarowny opis „zajęć edukacyjnych” jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w szkołach. W związku z tym termin „zajęć edukacyjnych” NIE ma nic wspólnego ze szkoleniami/ kursami/ pokazami z pierwszej pomocy prowadzonymi poza strukturami systemu oświaty. Nawet jeżeli przyjmiemy potoczne a nie prawne rozumienie terminu „zajęć edukacyjnych”, to trafiamy na kolejny punkt ustawy o PRM (również pominiętym w powyższej interpretacji)

3. Wysokość stawki godzinowej dla lekarzy systemu, pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych, biorących udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych,

Trudno o silniejsze wskazanie, jakiego obszaru dotyczą powyższe przepisy. Jeżeli temat jest już klarowny, to kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy w miejscu pracy?

Każdy.

W zakresie szkoleń wstępnych BHP (instruktaż ogólny) jest wzmianka o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu, ale nie ma możliwości wskazać tutaj jednoznacznego „minimum”. Pewne zamieszanie mogło wprowadzić poniższe pismo Ministerstwa Zdrowia, będące odpowiedzią na pytanie dotyczące zajęć z pierwszej pomocy w zakładach pracy.

W ostatnim akapicie jest zawarta informacja, że osoby z wykształceniem medycznym mają odpowiednie kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie pierwszej pomocy w zakładach pracy. Co ważne. Jest to stwierdzenie, że mają kompetencje, a nie że TYLKO I WYŁĄCZNIE one mają kompetencje. Jako ciekawostkę warto dodać, że wartość tego pisma jest ograniczona. Interpretacje dotyczące kodeksu pracy leżą w gestii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a nie Ministerstwa Zdrowia.

Czy to dobrze, że obecnie nie ma ścisłych regulacji dotyczących kwalifikacji osób prowadzących szkolenia z pierwszej pomocy w zakładach pracy? Moim zdaniem tak. Taka próba regulacji wprowadziłaby więcej problemów niż korzyści. No ale to temat na zupełnie inny artykuł.

!BONUS – QUIZ!

Jaki jest właściwy termin?

  1. Pierwsza pomoc?
  2. Pierwsza pomoc przedmedyczna?
  3. Pierwsza pomoc przedlekarska? 

Odpowiedź(i):

Od strony prawnej: odpowiedź a (ustawa o PRM)
Od strony praktycznej: odpowiedź a (jest krótsza niż pozostałe) 
Od strony faktycznej – wszystkie, bo ważne żeby się wzajemnie zrozumieć. 🙂